Zobacz również Logo psychoterapeuty Nepsis
MENU
 
 

Gabinet

 1. Diagnoza logopedyczna dla dzieci , która obejmuje:
  • wywiad i obserwację logopedyczną,
  • ocenę budowy i sprawności narządów artykulacyjnych m. in. wędzidełka podjęzykowego, warunków zgryzowych, podniebienia twardego, podniebienia miękkiego, badanie funkcji połykania, toru oddechowego, sprawności warg i języka,
  • badanie artykulacji na podstawie profesjonalnych testów diagnostycznych,
  • orientacyjne badanie słuchu,
  • badanie słuchu fonemowego oraz badanie pamięci słuchowej,
  • badanie czynności nadawania mowy w aspektach: leksykalnym, morfologicznym i semantycznym,
  • badanie rozumienia mowy
  • ocenę kompetencji komunikacyjnej,
  • analizę wyników badań specjalistycznych,
  • badanie lateralizacji oraz poziomu sprawności lewej półkuli mózgu
  • badanie prawidłowości harmonijnego rozwoju psychomotorycznego dziecka w zakresie funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego.
 2. Terapia logopedyczna dla dzieci
  • Terapia logopedyczna: wady wymowy (seplenienie, reranie, gammacyzm, kappacyzm, lambdacyzm, mowa bezdźwięczna, nosowanie, opóźniony rozwój mowy, zaburzenia płynności mowy, zaburzenia mowy i komunikacji u dzieci z zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu, z zespołem Aspergera, zaburzenia mowy i komunikacji u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzenia mowy i komunikacji u dzieci z zespołem Downa.
  • Terapia dzieci z trudnościami w nabywaniu umiejętności językowych i komunikacyjnych (opóźniony rozwój mowy (ORM), zaburzony rozwój mowy, dysfazja rozwojowa, afazja motoryczna/sensoryczna lub mieszana )
  • Terapia pedagogiczna: wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z grupy ryzyka dysleksji, terapia dzieci i młodzieży z trudnościami w czytaniu i pisaniu (dysleksja, dysgrafia, dysortografia.
 3. Wydawanie opinii i zaświadczeń logopedycznych.
 4. Porady i konsultacje logopedyczne i pedagogiczne.